Årsberetning 2017

16 forslag til et styrket og sammenhængende sundhedsvæsen

Som et indspark til regeringens udvalg om det nære sundhedsvæsen lancerede Lægeforeningen i oktober 2016 16 konkrete forslag til at styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet og sikre patienterne tryghed og kvalitet i de nære sundhedstilbud.

Udgående teams til børn og unge med psykisk sygdom. Genoptræning til tiden. Flyt opgaver fra sygehusene til de praktiserende speciallæger. Det var tre af de i alt 16 konkrete forslag, som Lægeforeningen i oktober 2016 lancererede i et nyt udspil om det nære sundhedsvæsen under titlen Tæt på patienten.

Behov for national handlingsplan
Udspillet var Lægeforeningens bud på, hvad der skal til for at opruste det nære sundhedsvæsenet, forbedre samarbejdet mellem sundhedsvæsenets forskellige sektorer og dermed sikre patienterne en bedre kvalitet og større tryghed i de nære sundhedstilbud. Også PLO lancerede i 2016 et udspil om det nære sundhedsvæsen - På patientens vegne. De to organisationers udspil udgjorde - sammen med en velbesøgt fælles konference i oktober - et indspark til det udvalg om det nære sundhedsvæsen, som regeringen nedsatte i starten af 2016 – bl.a. efter at Lægeforeningen igennem længere tid havde peget på det store behov for en national handlingsplan for det nære sundhedsvæsen.

Patienternes behov
Antallet af patienter er stigende, og mange af dem er ældre med behov for at blive behandlet for flere forskellige sygdomme. Samtidig bliver der færre og meget mere specialiserede sygehuse. Det stiller store krav til fremtidens nære sundhedsvæsen, som fremover skal løfte langt flere opgaver.

Derfor er det helt afgørende for Lægeforeningen, at fremtidens danske sundhedsvæsen er bygget op om patienternes behov. Den sektortænkning, som desværre fortsat præger dele af sundhedsvæsenet i dag, skal nedbrydes. I stedet skal Danmark have et sundhedsvæsen, som taler og arbejder bedre sammen på tværs af sektorer, afdelinger og faggrupper. De 16 forslag i udspillet er vigtige skridt til at sikre patienterne et bæredygtigt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienterne bliver ”grebet”, når de forlader sygehuset, hvor de får de tilbud om genoptræning, som de har krav på, og hvor de kan få lægehjælp, når de har behov.

Øg kapaciteten i almen praksis
Der er endnu ikke kommet et forslag fra regeringens udvalg om det nære sundhedsvæsen. Lægeforeningen følger arbejdet tæt og opfordrer også til, at en plan for det nære sundhedsvæsen inddrager, at kapaciteten og rekrutteringen til almen praksis skal øges – blandt andet ved at uddanne flere praktiserende læger. Der mangler praktiserende læger i store dele af landet, og en tredjedel af alle praktiserende læger er over 60 år. I det hele taget er der brug for at se på udviklingen inden for de forskellige specialer og sammenligne det med udviklingen i demografi og sygdomsmønstre hos befolkningen. Derfor er det også vigtigt at tænke arbejdet med lægedækning og det nære sundhedsvæsen sammen.