Program

Fredag den 11. juni
10.00
Formandens mundtlige beretning

Formanden byder velkommen til Lægemødet og fremlægger den mundtlige beretning for det forgangne år i Lægeforeningen, hvorefter den bliver drøftet med repræsentantskabet.

11.45
At formidle viden og fakta om corona - mød læger fra ”Spørg-en-læge-om-corona”

Lægers faglighed er med Covid-19 kommet helt frem på den offentlige dagsorden. Fx har mange fattet håb ved udsigten til vacciner, og det har været tydeligt, hvor vigtig videnskab og lægefaglighed er for at holde epidemien i kontrol. Men samtidig har en bevægelse af vaccinemodstandere fået næring, og læger, som har ytret sig i den offentlige debat, er blevet udsat for chikane.

12.15
Frokost
13.15
Politisk temasession 1: Læger i førersædet for kvalitetsarbejdet

I et sundhedsvæsen hvor 8 ud af 10 læger på sygehusene oplever, at de har arbejdsdage, der er så hektiske og travle, at det påvirker kvaliteten af behandlingen og plejen, så skal kvalitetsarbejdet give faglig mening. Det skal være let at arbejde med og det skal integreres i den kliniske dagligdag.

 

Ser vi på listen over nationale kvalitetsinitiativer i det danske sundhedsvæsen, så er den både lang og meget forskellig. Tilføjes patientsikkerhedsinitiativer, så er listen endnu længere. Listen over aktører er - om end ikke lige så lang – så også lang. Og listen over kliniske retningslinjer og vejledninger synes eksploderet. En google-søgning på f.eks. ”vejledning og retningslinjer for behandling af urinvejsinfektioner” giver hurtigt mindst 12 forskellige relevante links udarbejdet af 12 forskellige danske aktører.

 

Hver for sig giver de enkelte initiativer mening, men samlet er der behov for automatisering, koordinering, strukturering og prioritering af kvalitetsarbejdet.

Vi skal drøfte, hvordan vi kommer derhen, hvor læger ikke dagligt skal indrapportere patientdata manuelt og somme tider flere gange til forskellige formål og databaser? Hvordan vi sikrer, at data kommer hurtigt tilbage til klinikeren igen, så det indgår effektivt og smidigt i det daglige kvalitetsarbejde? Hvordan vi sikrer kvalitetsudvikling på tværs af sektorer, og hvad vi kan lære af praksissektoren, når det kommer til at arbejde med datadrevet kvalitetsarbejde?

14.30
Pause
15.00-17.00
Politisk debat: Sundhedsvæsenets styrker og svagheder i lyset af Covid-19

Covid-19 har sat spotlight på både svagheder og styrker i det danske sundhedsvæsen. Pandemien har udfordret sundhedsvæsenet og sundhedsmyndighederne, både centralt og decentralt på en hidtil helt uset måde. I debatten vil I møde repræsentanter fra orkanens øje og høre deres oplevelser og erfaringer med at håndtere en helt ny og til dels ukendt virus.

19.00
Middag med uddeling af ærespris og underholdning
Lørdag den 12. juni
9.00
Workshops med spotlight på aktuelle problemstillinger

Du har mulighed for at deltage i en af seks workshops. De seks workshop er:

  • Workshop 1. Klima og sundhed – hvad er lægernes opgave?
  • Workshop 2. Fremtidens læge – kompetencer og kapacitet i et sammenhængende sundhedsvæsen
  • Workshop 3. Etik og Covid-19-vacciner
  • Workshop 4: Hvad er lægernes og Lægeforeningens rolle i en digital verden med løbende innovationsprojekter og stigende datamængder?
  • Workshop 5. Danmarkshistoriens største vaccineindsats – hvad kan vi lære?
  • Workshop 6. Internt demokrati i Lægeforeningen

Læs mere om de enkelte workshops her: http://lægemøde.dk/workshops

10.30
Pause – kaffe, forfriskning og bevægelse til plenumsalen
10.50
Politisk temasession 2: Sådan løfter vi psykiatrien i Danmark

Det har stået højt på Lægeforeningens dagsorden i en årrække at få løftet psykiatrien. Trods diverse handleplaner er det ikke sket, og nu står en national 10-årsplan for døren, hvor vi forventer at der afsættes tilstrækkelige ressourcer og arbejdes efter konkrete mål. Lægeforeningen arbejder intensivt for at sætte sit præg på det arbejde.

Hertil kommer, at der i november 2021 er kommunal- og regionsrådsvalg, hvor Lægeforeningen arbejder for at sætte psykiatrien og ikke mindst behovet for en mere ensartet og sammenhængende indsats på tværs af sektorer på dagsordenen.

11.45
Frokost
12.45
Politisk temasession 3: Hvad kan vi gøre for at minimere social ulighed i sundhed?

Der er stor ulighed i sundhed i Danmark, og uligheden er stigende. Lægerne møder konsekvenserne hver dag på arbejde, men er patienten først blevet syg kan det være svært at få livtag med uligheden. I sessionen vil omfanget og konsekvenserne af ulighed blive præsenteret, og der blive mulighed for at drøfte, hvad der skal til for at minimere den sociale ulighed i sundhed.

14.15
Pause
14.45
Vedtægtsændringer
15.10
Godkendelse af Lægeforeningens regnskab for 2020
15.30
Godkendelse af budget og kontingent for 2022
15.45
Valg til bestyrelsen
15.55
Valg til Voldgiftsretten
16.00
Valg til Lægeetisk Nævn
16.15
Bekræftelse af tid og sted for afholdelse af næste ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde i 2022
16.20
Eventuelt