Årsberetning 2019

Kampen for et bedre tilsyn fortsætter

Siden sundhedsministeren sidste år søsatte en række positive initiativer, der skal ændre de regler og det tilsyn, som læger er underlagt, har Lægeforeningen kæmpet hårdt for, at initiativerne konkret fører til et bedre tilsyn.

Efter pres fra blandt andet Lægeforeningen og i kølvandet på #detkuhaværetmig-debatten og en underskriftsindsamling fra over 9.000 læger lancerede sundhedsministeren sidste år otte initiativer, som dels skulle styrke lægers og andre sundhedsprofessionelles retssikkerhed, dels genoprette en tillidsfuld dialog mellem læger og tilsynsmyndigheden.  

Ministeren lyttede til lægerne
Lægeforeningen er glad for, at ministeren lyttede til lægernes protester mod den groteske mangel på retssikkerhed for læger. Et eksempel på det er, at læger med øjeblikkelig virkning midlertidigt kan miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og at de i forbindelse med en midlertidig autorisationsfratagelse risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om de går videre med sagen ved domstolene.

Lægeforeningen har været aktiv
I tiden der er gået siden ministeren kom med initiativerne, har Lægeforeningen deltaget aktivt i de arbejdsgrupper, som er blevet nedsat for at få gjort initiativerne konkrete. I gruppen om journalføring har Lægeforeningens repræsentanter kæmpet for at få moderniseret og tydeliggjort reglerne for journalføring, så journalen bedre kan fungere som arbejds- og kommunikationsredskab. Og i den arbejdsgruppe, som har set på, hvordan man i sundhedsvæsenet udarbejder instrukser, har Lægeforeningen været meget aktiv og presset på for, at der altid er klarhed over, hvem der har ansvaret for hvad – f.eks. i spidsbelastningssituationer.

Godt lovforslag om instrukser
I februar 2019 har ministeren sendt et lovforslag i høring på baggrund af instruksarbejdsgruppens anbefalinger. Af lovforslaget fremgår det, at regionsråd, kommunalbestyrelser og private virksomheder skal sikre, at der på de enkelte behandlingssteder i relevant og nødvendigt omfang udarbejdes instrukser, som understøtter patientsikkerheden. Det er positivt, at ministeren har lyttet til lægerne i arbejdet med instrukser. Der forestår nu et meget stort arbejde med at få kigget instrukserne efter, så de lever op til de nye regler.

Evalueringen af strammerpakken forsinket
Ministeren stillede også en fremrykket evaluering af den såkaldte strammerpakke i udsigt. Senest har ministeren i februar 2019 meddelt, at evaluering sættes i gang, og at den forventes afsluttet i 1. halvår 2019. Men det har trukket så længe ud med evalueringen, at man efterhånden dårligt kan tale om en fremrykning. Lægeforeningen vil derfor holde skarpt øje med, om ministerens tidsplan for evaluering overholdes. Det er vigtigt for os, at de vidtgående tilsynsmuligheder, som blev muligt i forbindelse med strammerpakken, og som kan have så dramatiske konsekvenser for den enkelte læge, bliver underkastet et kritisk blik.

Hvor er ankenævnet for tilsynsafgørelser?
Lægeforeningen savner fortsat at se det ankenævn for visse tilsynsafgørelser, som ministeren også lovede tilbage i 2018. Det er vigtigt for lægers retssikkerhed, at de kan klage over de afgørelser mod dem, der er særligt indgribende. Lægeforeningen har spillet ind med et konkret forslag, og ministeren har tilkendegivet, at forslaget er på vej, men i skrivende stund er forslaget ikke fremsat.

Lægeforeningen fortsætter med at presse på for, at der kommer de reelle forbedringer af tilsynet, som er så nødvendigt for både patienternes sikkerhed og lægers retssikkerhed. Der er brug for mindre dokumentation, enkle regler og mere tid til patienterne – og det gælder naturligvis også på den anden side af det forestående Folketingsvalg.