Årsberetning 2021

Patientsikkerhed og retssikkerhed hænger sammen

Lægeforeningen arbejder på at sikre et sundhedsvæsen, som både prioriterer patientsikkerhed og retssikkerhed for læger. Et større projekt, som netop er igangsat, skal fremme begge dele.

Lægeforeningen arbejder fortsat på at fremme åbenhed og dialog om fejl, som kan styrke den helt nødvendige læring og patientsikkerhed. Samtidig er det et fortsat et højt prioriteret område for Lægeforeningen at sikre medlemmerne bedre retssikkerhed.

Lægeforeningen har intensiveret indsatsen for, at politikerne også ser nødvendigheden af en moderne tilgang til klager og tilsyn, som prioriterer både patientsikkerhed og retssikkerhed. I 2020 er igangsat et projekt, som, som skal sætte fokus på at styrke kvalitet og patientsikkerhed i det samlede danske sundhedsvæsen. Lægeforeningen vil i fællesskab med patienter og de ansvarlige for driften i sundhedsvæsenet fokusere på at sikre retningen i de kommende års arbejde med læring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Digitale medlemsmøder om forbedring af klage- og tilsynssystemet
Som led i projektet udsendte Lægeforeningen en survey blandt foreningens medlemmer i efteråret 2020 for at afdække medlemmernes oplevelser med tilsyns- og klagesager. Undersøgelsen viste, at mange læger er nervøse for at få en sag, og at dette i nogen tilfælde fører til defensiv medicin.

Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen afholdt Lægeforeningen to digitale medlemsmøder i april 2021 for at inddrage medlemmerne i debatten om en forbedring af systemerne.

Den 12. april 2021 afholdt Lægeforeningen det første digitale debatmøde med paneldebat med deltagelse af Styrelsen for Patientklager, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Patienter. Formålet var at belyse problemstillinger ved klage- og tilsynssystemet og behovet for ændringer og forbedringer med henblik på at mindske usikkerheden og øge den psykologiske tryghed hos personalet samt øge patientsikkerheden. Her kunne medlemmer komme til orde med spørgsmål og kommentarer til panelet vedr. forbedring af systemerne.

Den 21. april 2021 fulgte Lægeforeningen op med endnu et digitalt medlemsmøde om, hvorfor det for langt de fleste er svært at få en klagesag, og hvordan man agerer i situationen som direkte involveret, som kollega eller som leder. Formålet var at give både læger, der selv får en klage, en bredere forståelse af situationen, samt at klæde ledelser og arbejdspladser på til at agere i den situation, hvor en læge får en klage. Her var der også åbent for spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne.

Desuden er der i projektet blevet produceret en film med fakta samt en læges og en patients oplevelser med patientklagesystemet. Filmen er tilgængelig på Læger.dk sammen med klip og optagelser fra de to digitale medlemsmøder.

Lægeforeningen har desuden udtrykt en klar forventning om, at den længe lovede evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn bliver en realitet. Det gælder både i forhold til de opgaver, som styrelsen forventes at løse, og måden, de løses på, og vi har opfordret til, at der også kommet et serviceeftersyn af klageprocessen.

Ankenævn endelig vedtaget
Tredje gang blev lykkens gang for det længe ventede Ankenævn for Tilsynsafgørelser, som Lægeforeningen har kæmpet for i en årrække i arbejdet for medlemmernes retssikkerhed. Lovforslaget blev endeligt vedtaget i efteråret 2021 og ankenævnet realiseres 1. juli 2021.

Et ankenævn er først og fremmest vigtigt for de læger, som rammes af forkerte afgørelser i Styrelsen for Patientsikkerhed og omfatter de mest alvorlige sager, hvor medlemmer har fået meget indgribende sanktioner, der enten helt fratager dem retten til at virke som læge eller som indskrænker lægens virksomhedsområde. Ankenævnet er også et vigtigt skridt hen mod en genoprettelse af lægers tillid til tilsynet.

Ankenævnet vil bestå af en formand og medlemmer beskikket af sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra hhv. Advokatsamfundet, Danske Patienter og fra sundhedsfaglige organisationer.

Formanden eller vedkommende næstformand afgør, hvilke beskikkede medlemmer, der skal deltage i nævnets afgørelse af den enkelte sag. Ankenævnet skal træffe afgørelse indenfor 3 måneder efter klagens modtagelse.

Lægeforeningen vil følge ankenævnets praksis tæt og bistå de medlemmer, der ønsker rådgivning i sagerne.

Forhåbentlig vil det kommende ankenævn bane vejen for flere helt nødvendige forbedringer for lægers retssikkerhed.